Vi verkar för

Vi verkar för
Sverige har en bestämd inriktning för den svenska transportpolitiken med höga ambitioner för trafiksäkerhet genom Nollvisionen, minskad miljöpåverkan och skydd för konsumenterna. Inom samtliga dessa tre områden bidrar bilbesiktningen med en betydande samhällsnytta.

Nollvisionen
Nollvisionens långsiktiga mål är att ingen ska dödas eller skadas till följd av trafikolyckor i landet.

Bilbesiktningen bidrar till trafiksäkerheten genom att säkerställa att ett fordon är i adekvat skick och har den utrustning som krävs, ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, därför finns det krav på att bilar genomgå regelbunden kontrollbesiktning på någon av landets besiktningsstationer.

Minskad miljöpåverkan
Vägtrafiken står för en betydande del av den klimatpåverkan som beslutsfattare över hela världen nu försöker stoppa. Kontrollen av bilarnas utsläpp är besiktningens viktigaste insats för att minska fordonstrafikens miljöpåverkan. Om svenska bilars avgasreningssystem inte kontrolleras tillräckligt ofta är det sannolikt att utsläppen ökar.

Ökat konsumentskydd
I takt med att bilarna blir allt mer avancerade, blir det allt svårare för den enskilda bilföraren att upptäcka fel på sitt fordon. Behovet av en oberoende expertkontroll i form av en besiktning har aldrig varit större.

Den stora majoriteten av ägarbyten sker mellan privatpersoner. Vid sådana köp gäller att fordonet säljs i befintligt skick. Det innebär ofta att köparens ställning är ganska svag. Att bilen ”säljs i befintligt skick” innebär inte att säljaren fråntar sig allt ansvar.

För konsumenterna är bilbesiktningen en garanti för att fordon de äger, eller planerar att köpa, är säkra, fria från fel och i överensstämmelse med säljarens beskrivning. Konsumentskyddet är således en av bilbesiktningsbranschens främsta uppgifter.