Remissvar

Välkommen att ta del av Fordonsbesiktningsbranschens senaste remissvar.

24 januari 2024: Yttrande gällande revidering av besiktningspaketet

17 november 2023: Remissyttrande av Transportstyrelsens förslag till nya allmänna råd om undantag för färd med breda fordon eller långa fordon

5 oktober 2023: Remissyttrande över betänkandet SOU 2023:16 Staten och betalningarna

1 september 2023:Remissyttrande gällande förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

3 augusti 2023: Remiss om förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap
klass II

27 juni, 2023: Remiss om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet

15 juni, 2023: Remissyttrande av kommissionens förslag till EU-förordning om godkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring av förordning (EU)2019/1020

12 maj, 2023: Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad TSF 2020-141

5 maj, 2023: Regeringsuppdrag – Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp KN2023/00697

6 mars, 2023: Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

1 mars, 2023: Transportstyrelsens promemoria Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare I2022/01599

15 februari, 2023: Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer I2022/01967

15 december, 2022: Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning – M2022/01828

9 december, 2022: Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret – TSF 2022-54

14 september, 2022: Remiss av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon – M2022/01112

8 september, 2022: Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps-föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023) samt på järnväg (RID-S 2023) – MSB 2022-01295 (ADR-S); MSB 2022-01296 (RID-S)

26 augusti, 2022: Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning – TSF 2019-155

3 maj, 2022: Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning – TSF 2021-189

1 mars, 2022: Transportstyrelsens promemoria Merkostnad vid besiktning av gasbil, del 2 (TSG 2021-3831) – I2021/02686