Fakta om fordonsbesiktning – hur ser tillgängligheten ut?

Tillgängligheten till besiktning har ökat markant de senaste 10 åren, både gällande avstånd till station och hur öppettiderna ser ut. Sedan omregleringen 2010 har antalet besiktningsstationer ökat med 183 procent och två tredjedelar av de lokala arbetsmarknadsregionerna har fått fler stationer och verksamma besiktningsföretag sedan omregleringen. Detta enligt Riksrevisionens granskning av omregleringen av besiktningsmarknaden, som genomfördes 2021.

 

Har tillgängligheten till besiktning försämrats i glesbygd sedan omregleringen?

Nej, tillgängligheten i glesbygd har generellt sett inte försämrats. Enligt Transportstyrelsens glesbygdsutredning som publicerades i januari 2021 har medelavståndet till närmsta besiktningsstation minskat, från 14 kilometer innan omregleringen till knappt 11 kilometer år 2019. Över 97 % av fordonsägarna har nu 2,5 mil eller kortare avstånd till närmsta besiktningsstation – motsvarande siffra 2010 var knappt 95 %.

I glesa landsbygdskommuner har medelavståndet till närmsta station också minskat: 2010 var avståndet drygt 19 kilometer medan motsvarande siffra 2019 var drygt 15 kilometer. I mycket glesa kommuner är avståndet oförändrat omkring 26 kilometer.

Däremot har cirka 9000 fordonsägare påverkats av avvecklingen av Bilprovningens mobila besiktningsstationer som ambulerat i sju kommuner i norra Sverige. Dessa fordonsägare har fått längre till besiktningen. Andra besiktningsaktörer har meddelat att man avser öppna mobil verksamhet i berörda områden under 2022.

Har antalet stationer i glesbygd minskat sedan omregleringen?

Nej, det har blivit fler stationer även i glesbygd. Inga delar av landet har fått färre stationer. Undantaget sju kommuner i norra Sverige som berörs av avvecklade mobila stationer.

Varför har det varit svårt att boka tid på vissa stationer?

Under sommaren 2022 har det ibland varit svårt att få tid för besiktning på vissa stationer. Det finns flera orsaker till detta:

  • Tidigare, när inställelsen till besiktning avgjordes av fordonets slutsiffra på registreringsnumret, var juli och augusti besiktningsfria månader. Sedan 2018 gäller andra regler med rullande inställelse baserat på när den senaste besiktningen skedde. Därför kan inställelsetiden nu inträffa under semestern, då många besiktningstekniker är lediga.
  • Normalt sett kan besiktningsorganen hantera sommarbemanningen på ett bra sätt. Skillnaden nu är det besiktningsundantag som Sverige med stöd av tillfälliga EU-regler under coronapandemin beslutade att införa under delar av 2020 och 2021 (omnibusförordningen), där fordonsägare kunde skjuta upp besiktningen i sju månader. Detta har gett ringar på vattnet genom att skjuta stora volymer av besiktningar framåt i tiden vilket påverkat de rullande inställelsetiderna. Därför behöver fler än normalt besikta under sommarmånaderna 2022.
  • Eftersom besiktningstekniker är ett kvalificerat yrke med stora utbildningsinvesteringar från besiktningsföretaget och som dessutom kräver ett personligt certifikat utfärdat av ett av Swedacs ackrediterade certifieringsorgan finns små möjligheter att anställa tillfällig personal under semestern.
  • En marginell påverkan kan också komma från avvecklingen av de mobila besiktningsstationerna i norra Sverige, i form av att de drygt 9000 berörda fordonsägarna efterfrågar tider på fasta stationer i andra kommuner. Med tanke på att det genomförs upp emot sex miljoner besiktningar varje år så är dock påverkan mycket liten på en övergripande nivå även i glest befolkade delar av Sverige. Ökat bokningstryck från fordonsägare som tidigare besiktade på mobil station kan, i kombination med semesterledig personal och fler besiktningar på grund av omnibusförordningen, dock innebära lokala svårigheter att boka tid för besiktning.

Tips vid bokning av tid

  • Det är du som fordonsägare som ska ha koll på din inställelsetid. Besiktningsföretagen skickar ofta ut marknadsföring när inställelsetiden närmar sig, vilket kan fungera som en påminnelse. På Transportstyrelsens hemsida kan du söka på registreringsnummer för att få reda på sista besiktningsdatum.
  • Eftersom du kan ta reda på sista besiktningsdatum kan du boka tid med god framförhållning. Ofta går det att boka tid för besiktning med kort varsel, men under sommarsemestern och tillfällen då många vill eller behöver besikta kan detta vara svårt. Det kan därför vara en bra idé att boka din besiktning i god tid om du t.ex. vet att inställelsen är under sommaren.
  • Det går att boka besiktning i vilken del av landet man vill. Om du ska göra ärenden i tätort, kan du planera din resa och besikta när du är på en plats med många stationer och lediga tider.
  • Det är tillåtet att be någon annan ta ditt fordon till besiktning. Besiktningsföretagen ansvarar för att kontrollera fordonet men det måste inte vara fordonsägaren som lämnar in fordonet till besiktning. Om du själv har svårt att ta dig till besiktningen så kan du be någon annan göra det åt dig.

Nyheter


Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som

Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till