Fordonsbesiktningsbranschen återkopplar till Coronakommissionen: Betydligt fler anmärkningar på fordon som nyttjat Omnibusundantaget – negativt för trafiksäkerheten

Under våren 2020 fattade regeringen beslut om att Sverige skulle utnyttja Omnibusförordningen, en EU-förordning om att tillfälligt förlänga inställelseperioderna för bland annat kontrollbesiktning. Samtliga besiktningspliktiga fordon i Sverige omfattades, vilket innebar att även tunga lastbilar, bussar och företagsägda fordon fick förlängd inställelsetid med sju månader.

Fordonsbesiktningsbranschen varnade om negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet på grund av detta. Ny statistik visar att fordon som nyttjade Omnibusundantaget hade en betydligt högre andel anmärkningar när de väl besiktigades.

  • Mer än 11 000 tunga lastbilar underkändes på grund av undermåliga bromssystem.
  • Andelen fordon som har belagts med direkt körförbud har fördubblats inom samtliga redovisade fordonstyper.
  • Andelen personbilar som blivit underkända med krav på ombesiktning har ökat med över 50 procent.

 
Fordonsbesiktningsbranschen har sammanfattat branschens vidtagna åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 och resultatet av Omnibusförordningen i en skrivelse till Coronakommissionen. Coronakommissionen är en kommitté som är tillsatt av regeringen vars uppgift är att utvärdera regeringens åtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19.
Läs Fordonsbesiktningens skrivelse till Coronakommissionen här.

 


Nyheter


Indragen ackreditering för DEKRA Automotive AB

I december i år beslutade SWEDAC att dra tillbaka ackrediteringen för DEKRA Automotive på grund av anmärkningar i den årliga

Fordonsbesiktningsbranschen återkopplar till Coronakommissionen: Betydligt fler anmärkningar på fordon som nyttjat Omnibusundantaget – negativt för trafiksäkerheten

Fordonsbesiktningsbranschen varnade om negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet på grund av detta. Ny statistik visar att fordon som nyttjade Omnibusundantaget hade

Våra kommentarer gällande Riksrevisionens granskning av omregleringen av besiktningsmarknaden

Den 27 april publicerades Riksrevisionens granskning av omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon som skedde 2010. Ta del av Fordonsbesiktningsbranschens kommentarer på

Granskning av omregleringen av besiktningsmarknaden publicerad

Vi välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att rapporten belyser flera viktiga aspekter av omregleringen och tillsynen av besiktningsmarknaden. Rapporten visar