Fordonsbesiktningsbranschen återkopplar till Coronakommissionen: Betydligt fler anmärkningar på fordon som nyttjat Omnibusundantaget – negativt för trafiksäkerheten

Under våren 2020 fattade regeringen beslut om att Sverige skulle utnyttja Omnibusförordningen, en EU-förordning om att tillfälligt förlänga inställelseperioderna för bland annat kontrollbesiktning. Samtliga besiktningspliktiga fordon i Sverige omfattades, vilket innebar att även tunga lastbilar, bussar och företagsägda fordon fick förlängd inställelsetid med sju månader.

Fordonsbesiktningsbranschen varnade om negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet på grund av detta. Ny statistik visar att fordon som nyttjade Omnibusundantaget hade en betydligt högre andel anmärkningar när de väl besiktigades.

  • Mer än 11 000 tunga lastbilar underkändes på grund av undermåliga bromssystem.
  • Andelen fordon som har belagts med direkt körförbud har fördubblats inom samtliga redovisade fordonstyper.
  • Andelen personbilar som blivit underkända med krav på ombesiktning har ökat med över 50 procent.

 
Fordonsbesiktningsbranschen har sammanfattat branschens vidtagna åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 och resultatet av Omnibusförordningen i en skrivelse till Coronakommissionen. Coronakommissionen är en kommitté som är tillsatt av regeringen vars uppgift är att utvärdera regeringens åtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19.
Läs Fordonsbesiktningens skrivelse till Coronakommissionen här.

 


Nyheter


Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning? Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper

Fakta om fordonsbesiktning – hur ser tillgängligheten ut?

  Har tillgängligheten till besiktning försämrats i glesbygd sedan omregleringen? Nej, tillgängligheten i glesbygd har generellt sett inte försämrats. Enligt

Branschrapport 2022: allvarliga konsekvenser av besiktningsundantag och fortfarande ingen särskild elbilsbesiktning

Löpande besiktning spelar stor roll för trafiksäkerheten: de fordon som under 2020 sköt upp sin besiktning på grund av en