Viktigt med både skärpta krav och uppdaterade metoder när miljökontrollen utreds

Idag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda miljökontrollen vid kontrollbesiktning. Detta sker samma dag som trafikutskottets betänkande om väg- och fordonsfrågor ska debatteras i riksdagen – och där en majoritet ställt sig bakom att rikta ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga.

Ladda ner pressmeddelandet ”Viktigt med både skärpta krav och uppdaterade metoder när miljökontrollen utreds”

Branschföreningen Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) välkomnar Eneroths besked om att miljökontrollen ska ses över. Eneroth konstaterar att det varit en diskussion om vi har rätt regler vid besiktningen. FBB har i flera år verkat för att regelverket gällande såväl miljökontroll som trafiksäkerhet måste hållas aktuellt. Vad gäller avgaser sänktes kraven och gränsvärdena höjdes kraftigt vid den senaste föreskriftsändringen 2018. Många bilar godkänns idag trots att de har bristande avgasrening.

Enligt svensk och internationell forskning leder trafikavgaserna till tusentals förtida dödsfall i Sverige varje år och livslånga sjukdomar. De samhällsekonomiska kostnaderna i Sverige är över 50 miljarder kronor varje år. Åtgärder är alltså välmotiverade.

–                     Sverige har två huvudproblem när det gäller miljökontrollen. Det ena är att regelutvecklingen varit för långsam och inte möjliggör mer modern avgasmätning. Det andra är att kraven och gränsvärdena gällande farliga utsläpp är alldeles för generösa. Vi ligger sämst till i EU. Därför är det extremt viktigt att den kommande utredningen ser över både nya metoder och skärpta gränsvärden och krav, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Mätmetoderna vid kontrollbesiktning bör uppdateras i takt med att tekniken går framåt. Samtidigt är det viktigt att gränsvärden och regler för när fordon ska underkännas också ständigt hålls aktuella.

–                     Även om vi inför teknik som i minsta detalj mäter hur mycket partiklar en bil släpper ut så blir den mätningen meningslös om besiktningsregelverkets gränsvärden är så höga att bilen ändå godkänns. Därför måste också gränsvärden och andra krav skärpas och detta kan göras redan idag, säger Tord Fornander.

Kontaktuppgifter:

Tord Fornander, Ordförande
Tel:0108049970
fordonsbesiktningsbranschen@tebab.com


Nyheter


Branschrapport 2023: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning

Sverige ligger fortfarande långt efter resten av EU när det kommer till miljökrav vid besiktning – förändringar kan äntligen vara

Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning? Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper

Fakta om fordonsbesiktning – hur ser tillgängligheten ut?

  Har tillgängligheten till besiktning försämrats i glesbygd sedan omregleringen? Nej, tillgängligheten i glesbygd har generellt sett inte försämrats. Enligt