Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning?

Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper ut så lite skadliga ämnen som möjligt. De allra flesta fordon måste besiktas regelbundet för att säkerställa att fordonet inte försämrats i otillåten grad. Att fordon ska kontrollbesiktas kontinuerligt slås fast av svensk lag och av EU.

Vem får utföra besiktning?

I Sverige utförs besiktning av ackrediterade besiktningsorgan i fri konkurrens. Besiktningsorganen måste vara helt oberoende från andra aktörer inom fordonsindustri, eftermarknad samt transportnäring som exempelvis fordonstillverkare, verkstäder, återförsäljare och åkerier. Ett besiktningsföretag får exempelvis inte sälja reservdelar eller erbjuda reparation och service. Inte heller får ett besiktningsorgan bedriva åkeri- eller taxiverksamhet.

Kravet på oberoende föreskrivs i fordonslagen och existerar för att säkerställa opartisk besiktning som inte påverkas av andra intressen än de samhällsintressen som handlar om trafiksäkerhet och miljö. Utan tydliga krav på oberoende skulle det krävas en omfattande kontrollapparat för att se till att besiktningen görs på ett opartiskt sätt.

Det finns idag sju besiktningsorgan som ackrediterats av Swedac att utföra fordonsbesiktning. Ackrediteringen ses löpande över och behöver förnyas kontinuerligt.

Swedac utövar också tillsyn, bland annat för att säkerställa att oberoendekravet följs.


Nyheter


Branschrapport 2023: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning

Sverige ligger fortfarande långt efter resten av EU när det kommer till miljökrav vid besiktning – förändringar kan äntligen vara

Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning? Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper

Fakta om fordonsbesiktning – hur ser tillgängligheten ut?

  Har tillgängligheten till besiktning försämrats i glesbygd sedan omregleringen? Nej, tillgängligheten i glesbygd har generellt sett inte försämrats. Enligt